Meddelande från CEOInvesterare

Här finns de senaste meddelandena från vår vd om dagsläge och utveckling inom bolaget och kring de globala marknader vi verkar på.

Tecken på återhämtning med positivt EBITDA och starkt kassaflöde

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 28,7 (41,0) Mkr vilket motsvarar en minskning om 30 %. Under perioden redovisades en stärkt bruttomarginal om 72,2 (65,6) %. Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar och skatt (EBITDA) uppgick till 0,1 (5,1) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om 0,4 (12,5) %. Kassaflödet var positivt med 2,3 Mkr (1,2 Mkr inklusive valutaeffekt) och likvida medel uppgick till 48,3 Mkr.

Perioden indikerar en svag återhämtning jämfört med föregående kvartal, men som tidigare kommunicerats förutspås tillväxt Y/Y tidigast under första delen av 2024. Bruttomarginalen är hög beroende på säljmixen mellan affärsområdena, där affärsområdet Freshness redovisar ett betydligt starkare kvartal än Product Protection. Tidigare under året har Product Protection haft en större andel av försäljningen men då segmenten är förhållandevis jämnstora är periodiska svängningar mellan kvartalen inte ovanligt.
Stark bruttomarginal i kombination med fortsatt god kostnadskontroll och en effektivare organisation, skapar förutsättningar för positivt EBITDA i perioden. Även positivt kassaflöde redovisas delvis till följd av skatteåterbäring relaterat till för högt inbetalda preliminärskatter under 2022.

Det är med stolthet jag kan konstatera att även i utmanande tider, kan vi redovisa solida nyckeltal på grund av bolagets skalbara affärsmodell. Det är betryggande att ha en stadig finansiell position, med skuldfri balansräkning och bibehållen stark kassa. Bolaget står väl rustat när konjunkturen vänder och vi återigen ser tillväxt hos våra befintliga kunder.

PRODUCT PROTECTION

Affärsområdet Product Protection har en bredd som gör att det finns potential att växa inom många olika kategorier, då i princip alla ytor och material går att behandla.
I samband med förvärvet av Addmaster 2020 togs ett strategiskt beslut att integrera de båda bolagen och samla alla produkter under samma varumärkesplattform. Efter ett par års utvärdering kan vi konstatera att vi behöver revidera detta beslut och separera kommunikation mellan Freshness och Product Protection. Det är olika målgrupper och därmed har det varit en utmaning att kommunciera i de olika segmenten.
Därför gör vi en omstart för Product Protection, vilket innebär att Addmasters tidigare mer B2B-fokuserade hemsida kommer att uppdateras och re-lanseras i slutet av året. Mer resurser ska också allokeras till Product Protection på sälj- och marknadssidan, då vi ser en stor outnyttjad potential inom icke-textila hygieniska ytor och material.

Tillverkningsindustrin och byggsektorn, som är två av huvudkategorierna för hårda ytor, har haft stora utmaningar under året. Många av Addmasters större kunder innehar fortfarande stora lager, vilket inneburit att vi valt att fokusera på att växa med nya kunder. Under perioden har ett intensivt arbete förts för att skapa nya affärsmöjligheter inom bland annat Healthcare och Packaging där antimikrobiella lösningar adderar ett stort värde. Bland annat har vi närvarat vid strategiska branchmässor som London Packaging Week, Interplas och Medical Technology Show på Irland. Vi har även fokuserat på produktutbildning för våra distributörer genom att i egen regi arrangera ett webinar för Resinex, som är en av våra huvuddistributörer i Europa. Över 100 deltagare fick en gedigen genomgång av Polygiene BioMasters fördelar inom Healthcare. Syftet med dessa initiativ är att lägga grunden för att utöka kundbasen med nya affärsmöjligheter.

» Det är betryggande att ha en stadig finansiell position, med en skuldfri balansräkning och bibehållen stark kassa i dessa utmanande tider «

FRESHNESS

År 2023 har varit ett mellanår där mycket handlat om att sälja från befintliga lager, både hos våra kunder och våra lagerhållande distributörer. Därför är det glädjande att se hur distributörerna återigen börjat lägga påfyllningsorders och att återhämtningen sakta men säkert börjar ta fart igen hos våra partners.
Precis som för Product Protection har fokus varit på att växa med nya kunder, medan befintliga kunder till stor del ägnat året till att beta av innevarande lager. Aktivitetsnivån har därför varit intensiv under perioden med närvaro på viktiga mässor och branschdagar för nätverkande och för att generera nya kontakter. Förutom de traditionella mässorna och eventen ställde Polygiene för första gången ut på Sustainable Fashion EXPO i Tokyo som gick av stapeln i mitten av oktober.

Problem med mikrofiber i våra vattendrag och hav är ett alltmer växande problem. Mikrofiber från både polyester och cellulosabaserade material är skadligt för såväl människa som miljö och är därför en global angelägenhet. De senaste åren har Polygiene arbetat intensivt med att ta fram en produkt som kan reducera spridning av mikrofiber genom att binda fibrerna starkare till tyget. Efter ett omfattande utvecklingsarbete har vi nu nått en fas där ett antal innovationspartners kommer att bjudas in. Tillsammans går vi in i slutskedet av testfasen där verifierade data ska samlas in för att kunna kommersialisera produkten till en bredare marknad. I skrivande stund finns en lista med +50 av våra befintliga kunder som visat ett genuint intresse för produkten som går under arbetsnamnet ShedGuard®. Det är en mycket spännande tid som ligger framför oss då intresset har visat sig vara mycket stort för denna typ av funktion.

FRAMÅTBLICK

Givet de senaste två årens utveckling och de osäkerhetsfaktorer som fortsatt råder i marknaden, kommer bolaget omvärdera det långsiktiga mål som presenterades 2021. Trots att det finns tecken på återhämtning är vi mycket väl medvetna om nuvarande ekonomiska förhållanden och utmaningar med lagernivåer i värdekedjan. Vår produktportfölj är dock perfekt placerad för våra kunder och slutkonsumenters behov, som kräver allt mer hygieniska material och hållbarare lösningar för textilindustrin. Den pågående budgetprocessen tillsammans med en uppdaterad tillväxtstrategi kommer lägga grunden för ny kommunikation kring den långsiktiga planen i samband med årsavslutet.

Slutligen kan jag med tillförsikt konstatera att fjärde kvartalet har inletts över förväntningarna och säljorganisationen andas en större positivism än på länge. Med nya produktlanseringar runt hörnet, distributörer som återigen börjat fylla på sina lager och en nystart för Protection har vi goda förutsättningar att leverera tillväxt under 2024.

Ulrika Björk VD Polygiene Group

Fördröjd återhämtning men fortsatt stark marginal och kassa

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 25,4 (47,5) Mkr vilket motsvarar en minskning om 46,5 %. Under perioden redovisades en stärkt bruttomarginal om 74,2 (66,7) %. Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar och skatt (EBITDA) uppgick till -1,8 (9,6) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om -6,9 (20,3) %. Kassaflödet var negativt med -2,8 Mkr (justerat för valutaeffekt -0,5 Mkr). Likvida medel uppgick till 47,1 Mkr.

Det rådande affärsläget som präglade årets första månader har fortsatt in i det andra kvartalet. Återhämtningen i marknaden har tagit längre tid än förväntat och den totala försäljningen minskar med -46,5 % jämfört med föregående år. En svagare krona gynnar oss och påverkar tillväxten positivt med ett par procentenheter.

En väsentlig del av försäljningstappet går att hänföra till råvaruförädlare som tillverkar våra formuleringar samt till lagerhållande textildistributörer. Denna omsättning inträffar i ett tidigare skede än själva produktionen och reflekterar inte den verkliga efterfrågan av våra produkter. Viljan att hålla buffertlager har också minskat i takt med ett stigande ränteläge och minskad orderingång. Rensat från ovan är försäljningsminskningen ca -30 % vilket ger en rättvisare bild av affärsläget och återspeglar den allmänna situationen i industrin. Positivt är att de förhållandevis höga lagernivåerna hos våra kunder har börjat betas av och nuvarande signaler från marknaden visar en återhämtning i slutet av 2023.

Säljmixen mellan råvaruförädlare/distributörer och kundförsäljning ger återigen en starkare bruttomarginal, detta kvartal med hela 7,5 procentenheter vilket betyder ca 2,0 Mkr bättre bruttovinst. Detta i kombination med fortsatt god kostnadskontroll, fokus på kassaflödet och bibehållen stark kassa, står vi finansiellt i en stabil position, även på de här låga omsättningsnivåerna.

PRODUCT PROTECTION

Affärsområdet Product Protection har en bredd som gör att det finns potential att växa inom många olika kategorier då i princip alla ytor och material går att behandla. Vi fortsätter att positionera oss som marknadsledare efter pandemin där hygien kommer vara ännu mer viktigt för konsumenter och företag. Vi behöver därför utarbeta nya strategier för att bearbeta denna marknad och även aktivera andra teknologier som finns i portföljen.
Det är glädjande att se hur vår relativt nya satsning inom transportsektorn gett resultat. Vi har tidigare annonserat vårt samarbete med NIO som behandlat säten i konstläder samt inredning för endast en bilmodell. Nu har NIO meddelat att alla nytillverkade bilar kommer vara Biomaster-behandlade och tester utförs nu även på lädersäten. Detta är en mycket positiv utveckling och bevisar att det finns en efterfrågan och ett mervärde med hygieniska ytor i bilar. Via tillverkaren i Kina är det fler bilmärken på gång, då de även säljer in konceptet till en rad andra bilmärken de producerar för.

» BOLAGET HAR EN STARK FINANSIELL STÄLLNING VILKET INGER TRYGGHET BÅDE FÖR OSS OCH VÅRA INVESTERARE »

I juni blev vi inbjudna till Automotive Interior Conference i Tyskland där vi höll en mycket uppskattad presentation för en prestigefylld publik. Efter konferensen har ett flertal möten hållits med potentiella partners i Europa. Säljcykeln är relativt lång inom detta segment, gedigna tester ska utföras, men kan ge fin utväxling när det väl genererar volymer.
Andra positiva nyheter i transportsektorn är vår närvaro på AIX som är en mässa för flygplansinredning. Uppföljning och bearbetning sker nu med ett 15-tal intresserade företag runt om i världen. Under kvartalet har ett antal nya kundavtal signerats, däribland Faigle, ett företag som tillverkar hanging straps för tunnelbanor och bussar. Strapsen är behandlade med BioMaster-teknologi och kommer bland annat användas för tunnelbanan i Hong Kong.

FRESHNESS

2023 är på många sätt ett mellanår för affärsområdet Freshness. Våra kunder har haft en ovanligt låg nyproduktion då höga lagernivåer ärvts från föregående år när marknaden kraftigt bromsades in i konsumentledet. Den globala ekonomin hämmades av en rad faktorer, bland annat stigande inflation och geopolitiska spänningar som ledde till osäkerhet. Detaljhandeln uppvisar dock tillväxt under andra kvartalet vilket är en signal om att vi kommer se en upptrappning i försäljningen under senhösten. Viktigt att poängtera är att vi inte har tappat några kunder som helt lämnat Polygiene. Vi signerar löpande nya kundavtal och har i kvartalet välkomnat ett tiotal nya kunder.

Under kvartalet har vi också ingått avtal med två nya försäljningsagenter som på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till att öka takten i dessa regioner. Bangladesh är den näst största textilexportören efter Kina. Att placera en lokal agent här är ett viktigt strategiskt beslut då försäljningen främst kommer att ske direkt mot textiltillverkare medan agenten i Spanien främst kommer att fokusera på att sälja direkt till varumärken.

Framåt kommer tillväxten inom Freshness drivas av efterfrågan på hållbara, innovativa teknologier som med sin närvaro kan addera ett mervärde till våra kunders produkter. Att utveckla och ta fram nya produkter tar tid, då vi inte gör avkall på varken kvalitet, hållbarhet, funktionalitet eller regelverk. Alla dessa kriterier måste vara uppfyllda för att vi ska överväga att ta in den i portföljen. En utökning av vårt sortiment är viktigare än någonsin och allt talar för att vi inom kort kommer lansera nya produkter i marknaden.

FRAMÅTBLICK

Som VD för Polygiene Group är jag fast besluten om att vända den negativa utveckling vi haft de senaste kvartalen. Det viktigaste just nu är att fokusera på tillväxtstrategin, och se till att försäljningen återhämtar sig, då faller också lönsamhet och andra nyckeltal på plats. Bolaget har en stark finansiell ställning vilket inger trygghet både för oss och våra investerare. Med kommande produktlanseringar, starka befintliga partnerskap, en gedigen pipeline och ett engagerat och motiverat team i ryggen ska vi styra bolaget mot tillväxt igen.

Ulrika Björk VD Polygiene Group

Stark bruttomarginal och break-even på ebitda nivå trots lägre omsättning

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 28,0 (45,1) Mkr vilket motsvarar en minskning om 37,9 %. Under perioden redovisades en stärkt brutto- marginal om 76,4 (67,1) %. Kvartalets rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,2 (9,3) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om -0,6 (20,7) %. Kassaflödet var negativt med -1,2 Mkr under perioden.

Årets inledande kvartal präglades av höga lagernivåer i leveranskedjan i kombination med en inbromsning i marknaden. Omsättningen sjönk med 37,9 % jämfört med föregående år vilket kommunicerades i en pressrelease i början av april. Den främsta orsaken är att våra distribu- törer och vissa tillverkare dragit ner på sina lagernivåer. Slutkunderna sitter med stora lager och prioriterar att sälja ut, framför att bygga ytterligare lager. Addera även faktumet att logistik och tidigare transportutmaningar i princip återgått till normalnivå vilket gör att distributörerna inte behöver ha samma framförhållning som tidigare. Allt detta sammantaget ger en bra bild av det något utmanande affärsläge vi verkar i.

Positivt i kvartalet är att bruttomarginalen är hög, drivet av framför allt den låga nivån på distributionsorders vilka normalt har en lägre marginal än direktförsäljning. Säljmixen ger en stärkt bruttomarginal med hela 9 procentenheter vilket delvis kompenserar för omsättningstappet. Med en EBITDA om -0,2 Mkr lyckades vi nästan bevisa
att även på dessa låga försäljningsnivåer kan vi anpassa oss och leverera vinst. Nivån för att nå break-even har minskat som ett direkt resultat av det åtgärdspaket vi
tog fram under fjärde kvartalet. Vi ser kontinuerligt över kostnadsbasen för att bibehålla lönsamheten tills långsiktig försäljningstillväxt återvänder. Med det sagt, kan enskilda kvartal variera men vi ska snart vara tillbaka med en stabil tillväxttrend och lönsamhet igen.

Bolagets högsta prioritet nu är att få i gång försäljningen och samtidigt ha kontroll på kostnader och kassaflöde. Dock är det viktigt att balansera kortsiktiga åtgärder och inte fatta förhastade beslut som inte gynnar bolaget på längre sikt. Organisationen måste stå redo när det vänder igen, vilket förhoppningsvis inte ligger särskilt långt bort.

PRODUCT PROTECTION

Affärsområdet Product Protection omsatte 18,8 Mkr under kvartalet och det var 28 % lägre än föregående år. Av dessa är ca en tredjedel hänförligt till kunder som under pandemin och polymerbristen valde en annan väg. Tilläggas bör att de är fortsatt kunder till oss men inte för just den specifika produkt som var restnoterade under nästan ett helt år. Idag är situationen återställd och det råder ingen brist på någon råvara i nuläget. Övrig utebliven försäljning tillhör tillfälligt förskjutna order som enligt givna prognoser, kommer läggas under kommande kvartal. I övrigt ser utsikterna för Product Protection lovande ut med många pågående projekt i pipeline. Product Protection består av en bred produktportfölj som ännu inte aktiverats fullt ut. Både OdorMaster och MasterPiece är t ex två produkter som ingår i nya spännande utvecklingsprojekt. OdorMaster är en teknologi som absorberar odörer i hårda material och impregneras direkt i polymeren. Funktionen kan vara behjälplig i miljöer med Volatile Organic Compounds (VOC) som alltmer stramas åt av nya regleringar. Inom MasterPiece ingår skräddarsydda teknologier som
är utvecklade efter kundens specifika behov och önskan. Vi har all anledning att återkomma till dessa intressanta produkter i framtiden.

» VI MÅSTE SNARAST TILLBAKA TILL ORGANISK TILLVÄXT GENOM ATT UTVECKLA BEFINTLIG KUNDBAS OCH LANSERA NYA PRODUKTER VILKA MARKNADEN EFTERFRÅGAR, SAMTIDIGT SOM VI MÅSTE HÅLLA ETT VAKANDE ÖGA PÅ KASSAFLÖDET OCH KOSTNADSSTRUKTUREN «

För att accelerera tillväxten arbetar vi hårt med att utveckla affären och hitta nya kanaler för tillväxt. Under kvartalet ingicks ett avtal med den indiska distributören N9 World Technologies Pvt Ltd för att öppna upp marknaden för hårda ytor i Indien. Tillsammans med deras säljstyrka besökte vi under januari en av världens största mässor inom plastindustrin, Plastindia Exhibition i New Delhi.

FRESHNESS

Affärsområdet Freshness omsatte 9,4 Mkr (-49,8 %) och majoriteten av nedgången härrör till minskade orders från lagerhållande distributörer. Många textilkunder brottas med stora överlager, framför allt inom retail, som byggdes upp i takt med att privatkonsumtionen minskade. Detta ledde till att planerade inköpsordrar drogs tillbaka i slutet av året och kollektioner som skulle producerats efter kinesiska nyåret blev annullerade då innevarande lager måste säljas ut innan nyproduktion kan ske. Vi har fått indikationer från våra kollegor i branschen att de befinner sig i samma situation som vi.

Vi fokuserar nu på marknader där stora tillväxtmöjligheter finns och som inte är lika drabbade av konsumenters avvaktande hållning. Kina är en marknad som återfått självförtroendet och kommer att bli allt viktigare för Polygiene framåt. Som ett led i denna breddade strategi har Polygiene ingått ett avtal med textildistributören Suzhou Standing Textile Technologies Ltd i Kina.

Med hjälp av STT’s säljorganisation ska Polygienes Freshness produktportfölj marknadsföras och säljas på den kinesiska marknaden. STT är väletablerade med ett nätverk av såväl lokala som internationella kunder och har framgångsrikt byggt upp en verksamhet med värderingar som ligger i linje med Polygienes mission om Mindful Living.

Det är också glädjande att se hur kunder trots lågkonjunktur ändå fortsätter att växa med oss. PVH-gruppen med Tommy Hilfiger i spetsen växer med 46 % i kvartalet. Vi har även nyligen påbörjat samarbete med den amerikanska varuhuskedjan Target som initialt lanserat en kollektion med träningskläder för män. Även sportvarumärket Champion och en rad andra brands växer fint i första kvartalet efter en tillfällig nedgång under föregående år. Detta är ett styrkebesked som vittnar om att det börjar röra på sig igen och förhoppningsvis kommer vi se en återhämtning inom kort.

FRAMÅTBLICK

Jag ser med tillförsikt framåt mot bättre tider i 2023 men är ödmjuk inför den situation vi befinner oss i. Det ekonomiska klimatet är fortsatt utmanande och vi försöker navigera i ett läge där vi både behöver gasa och bromsa på samma gång. Vi måste snarast tillbaka till organisk tillväxt genom att utveckla befintlig kundbas och lansera nya produkter vilka marknaden efterfrågar, samtidigt som vi måste hålla ett vakande öga på kassaflödet och kostnadsstrukturen. I vissa regioner förekommer efterfrågan på en bio-baserad anti-mikrobiell teknologi för textilier och målet är att lansera ett komplement under året. Med vår skalbara affärsmodell och ett riktigt tajt team ser jag framemot när det vänder och jag är övertygad om att vi snart återigen kan visa upp lönsamhet för Polygiene Group.

 

Ulrika Björk VD Polygiene Group